Uzņemšanas noteikumi

 

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 49. vidusskolas

vispārējās vidējās izglītības programmās

 

 

 1. Vispārīgie jautājumi
 2. Iekšējie noteikumi nosaka kārtību izglītojamo uzņemšanai Rīgas 49. vidusskolā (turpmāk – Skola) īstenotajās vispārējās vidējās izglītības programmās.
 3. Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās
 4. Skolā 10.–12. klasēs izglītojamos uzņem šādās izglītības programmās:
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011), (angļu, vācu un krievu svešvalodas, padziļināti angļu valoda);
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011), (angļu, vācu un krievu svešvalodas, padziļināti  matemātika un ķīmija vai lauksaimniecības pamati).
 5. Uzņemšanai Skolas vispārējās vidējās izglītības programmu 10. klasē konkursa kārtībā var pretendēt izglītojamie, kuriem vērtējumi apliecības par vispārējo pamatizglītību sekmju izrakstā nav zemāki par 4 ballēm un kuri ir nokārtojuši iestājpārbaudījumus.
 6. Skolas vispārējās vidējās izglītības programmās 11. un 12. klasēs brīvajās vietās var uzņemt izglītojamos, kuru liecībā mācību sasniegumu vērtējumi nav zemāki par 4 ballēm, kuri ir nokārtojuši iestājpārbaudījumus un līdz skolas noteiktam termiņam ir nokārtojuši pārbaudījumus tajos izvēlētās izglītības programmas mācību priekšmetos, kurus viņi nav apguvuši iepriekšējā izglītības iestādē.
 7. Visās Skolas vispārējās vidējās izglītības programmās iestājpārbaudījumi ir noteikti matemātikā un latviešu valodā.
 8. Iestājpārbaudījumus organizē un norisi nodrošina iestājpārbaudījumu komisija, kuras sastāvu apstiprina Skolas direktors.
 9. Izglītojamo uzņemšana Skolā izvēlētajā vidējās izglītības programmā notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un atbilstoši iestājpārbaudījumu komisijas apstiprinātajiem pretendentu sarakstiem.
 • Iestājpārbaudījumu komisija
 1. Iestājpārbaudījumu komisija:
  • sagatavo iestājpārbaudījumu programmu un saturu;
  • nosaka vērtēšanas kritērijus un kārtību;
  • nodrošina iestājpārbaudījumu satura konfidencialitāti;
  • atbilstoši pieteikumiem piešķir pretendentiem identifikācijas kodus;
  • organizē iestājpārbaudījumu vērtēšanu;
  • pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem izveido pretendentu sarakstus uz izvēlētajām vidējās izglītības programmām;
  • izskata apelācijas par iestājpārbaudījumu rezultātiem.

 

 1. Iestājpārbaudījumu organizācija un norise
 2. Pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumiem un iestājpārbaudījumu laikus uz 10.klasi katru gadu līdz 31.martam nosaka Skolas direktors. Informāciju par iestājpārbaudījumiem vismaz vienu mēnesi pirms iestājpārbaudījuma norises datuma izvieto Skolas interneta vietnē 49.lv un Skolā.
 3. Nepieciešamības gadījumā Skolas direktors var noteikt papildu iestājpārbaudījumu laikus.

 

 1. Pretendentiem līdz Skolas noteiktajam termiņam jāpiesakās iestājpārbaudījumu kārtošanai uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmas 10.klasē elektroniski skolas interneta vietnē vai iesniedzot iesniegumu Skolā. Pieteikumā pretendentam jānorāda izvēlētā izglītības programma vai vairākas izglītības programmas prioritārā secībā.
 2. Pretendentam uz iestājpārbaudījumu jāierodas Skolas noteiktajā laikā. Ierodoties uz iestājpārbaudījumu, pretendentam jāuzrāda skolēna apliecība.
 3. Pirms iestājpārbaudījuma pretendentam izsniedz identifikācijas kodu, ko ieraksta iestājpārbaudījuma darba lapās.
 4. Par iestājpārbaudījumu rezultātiem Skola informē 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu norises. Informāciju, norādot identifikācijas kodu un iegūto punktu skaitu, ievieto Skolas interneta vietnē un izvieto Skolā informācijas stendā.
 5. Strīdu gadījumā par iestājpārbaudījuma vērtējumu pretendenta vecāki vai citi likumiskie pārstāvji pēc iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošanas termiņa ne vēlāk kā 2 (divu) darbadienu laikā Skolā var iesniegt apelāciju.
 6. Iestājpārbaudījumu komisija lēmumu par iestājpārbaudījuma rezultātu pārskatīšanu pieņem 5 (piecu) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas. Skola lēmumu rakstiski paziņo iesniedzējam.
 7. Skola neizsniedz un neuzrāda pretendentu aizpildītās iestājpārbaudījuma darba lapas.
 8. Skola pretendentu aizpildītās iestājpārbaudījumu darba lapas glabā līdz nākamā mācību gada 1.septembrim.
 9. Noslēguma jautājumi

 

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas 49.vidusskolas 14.04.2011. noteikumus Nr. 1 ,,Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu vidusskolā”.