Iepirkumi

Paziņojums.

 1. Iznomājamais objekts.
  1.1. Rīgas 49. vidusskola (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas, tajā skaitā
  zemes vienības daļas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 65, kadastra apzīmējums Nr.
  01000190004006, ar kopējo platību 4 (četri) kv.m., 4 (četru) automātu
  izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu
  nodrošināšanai.
 2. Mērķis, nosacījumi
  2.1. Nodrošināt Iestādes apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgu pārtiku.
  2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.
  2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.
 3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):
  3.1. 83,07 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija,
  ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).
 4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:
  4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu
  piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā
  nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.
  4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru
  kabineta 2002 gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības
  izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās
  izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās
  izglītības programmas” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu
  paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka
  piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.
 5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:
  5.1. 5 gadi no līguma noslēgšanas brīža
 6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:
  Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2019.gada
  27.maijam, plkst.17:00, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 65, 101.(lietvedes) kab.,
  pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs
  piedāvā maksāt par iznomājamo objektu – „Par iznomājamo objektu piedāvājam
  šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī”
 7. Papildus informācija:
  7.1. Pa mob. 29341644, Dace Sokolovska, direktora vietniece administratīvi
  saimnieciskajā darbā
  Rīgas 49. vidusskolas iznomāšanas komisija.