Noteikumi skolas apmeklētājiem

Kārtība, kādā Rīgas 49.vidusskolā uzturas nepiederošas personas

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Šie iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rīgas 49.vidusskolā (turpmāk – Skola) uzturas nepiederošas personas.
 1. Skolai nepiederošas personas ir skolēna likumiskie pārstāvji vai persona, kas realizē skolēna aizgādību (turpmāk – skolēna vecāki), viņu pilnvarotas personas un citas trešās personas.
 1. Noteikumi neattiecas uz Skolas skolēniem un darbiniekiem.
 1. Noteikumu 2.punktā minētās personas, uzturoties Skolā, ievēro izglītības iestādes vadības, pedagogu un darbinieku norādes, sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības normas un Noteikumus.

II. Izglītojamo vecāku uzturēšanās izglītības iestādē

 1. Skolēna vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām ir tiesības pavadīt skolēnu uz Skolu, kā arī sagaidīt pēc mācību stundām vai citām nodarbībām, uzturoties Skolā dežuranta norādītajā vietā.
 1. Pirms pirmās mācību stundas 1.klašu skolēnu vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām, piesakoties pie dežuranta, ir tiesības pavadīt skolēnu līdz garderobes skapītim Skolas garderobē un pēc mācību stundām sagaidīt skolēnu pie Skolas garderobes norādītajā vietā.
 1. Skolēnu vecākiem un viņu pilnvarotajām personām aizliegts pārvietoties pa Skolas telpām, traucēt mācību stundu un citu nodarbību norisi.
 1. Nepieciešamību skolēnu vecākiem un viņu pilnvarotajām personām satikt skolēnu mācību procesa norises laikā savlaicīgi jāsaskaņo ar skolēna klases audzinātāju vai Skolas vadību.
 1. Skolēnu vecāki un viņu pilnvarotās personas, kuras vēlas tikties ar pedagogu, izņemot skolēnu vecāku sapulču laikos vai citos Skolas organizēto pasākumu skolēnu vecākiem laikos, iepriekš vienojas ar pedagogu par tikšanās laiku, netraucējot izglītības procesa norisi. Skolas pedagogam ir pienākums iepriekš informēt Skolas dežurantu un nepieciešamības gadījumā Skolas vadību un par paredzēto tikšanos.
 1. Skolēnu vecākiem un viņu pilnvarotajām personām, ierodoties uz tikšanos, jāreģistrējas pie Skolas dežuranta apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu, Skolas darbinieku, ar kuru ir norunāta tikšanās, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 1. Pedagogs, kurš organizē tikšanos, sagaida Skolēna vecākus vai viņu pilnvarotās personas pie Skolas dežuranta.

III. Citu nepiederošu personu uzturēšanās izglītības iestādē 

 1. Citām nepiederošām personām, kuras vēlas ienākt Skolā, jāreģistrējas pie Skolas dežuranta apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu, Skolas darbinieku, ar kuru ir norunāta tikšanās, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 1. Izglītības iestādes kontrolējošo institūciju un citu valsts vai pašvaldības kompetento institūciju amatpersonas un darbinieki, ierodoties Skolā, izglītības iestādes dežurantam uzrāda dienesta apliecību.
 1. Par personām, kuras izglītības iestādē ieradušās sniegt pakalpojumus (remontdarbus, tehniskās apkopes u.c.), izglītības iestādes dežurants informē Skolas direktoru un/ vai saimniecības pārzini.
 1. Citām nepiederošām personām ir tiesības piedalīties Skolas organizētajos pasākumos, iepriekš saskaņojot dalību ar Skolas atbildīgo personu par attiecīgā pasākuma organizēšanu, kā arī saņemot atļauju par pasākuma vai pasākuma dalībnieku fotografēšanu, audio un video ierakstu veikšanu.
 1. Citām nepiederošām personām aizliegts pārvietoties pa Skolas telpām, traucēt mācību stundu un citu nodarbību norisi.
 1. Par citu nepiederošu personu uzturēšanos un pārvietošanos Skolā atbild Skolas darbinieks, pie kura šī persona ir ieradusies.
 1. Skolas dežurantam un darbiniekiem ir tiesības izraidīt no Skolas nepiederošās personas, ja persona nevar paskaidrot ierašanās mērķi un/vai ierašanās nav saskaņota.
 1. Ja nepiederošas personas uzvedība ir agresīva un neprognozējama, Skolas dežurants nekavējoties informē Skolas vadību, kas pieņem lēmumu par Valsts policijas vai pašvaldības policijas izsaukšanu.
 1. Skolas darbinieku un skolēnu pienākums ir informēt Skolas vadību vai dežurantu par aizdomīgu personu atrašanos Skolā vai tās teritorijā.