Skolas iekšējās kārtības noteikumi

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

06.09.2017.

Nr. 6 – nts

Noteikumi izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu,
Vispārējās izglītības likuma 10.panta 2.punktu un 11.panta 2.punktu

 

Rīgas 49.vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

Grozījumi ar Rīgas 49.vidusskolas 10.10.2017. iekšējiem noteikumiem Nr.7-nts

 I. Vispārīgie jautājumi

 1. Rīgas 49. vidusskolas (turpmāk – skola) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
  1.1. Skolas darba dienas organizāciju;
  1.2. Skolēnu kavējumu uzskaites kārtību;
  1.3. Skolas garderobes izmantošanas kārtību;
  1.4. Skolēnu pienākumus, tiesības un uzvedības noteikumus skolā, skolas teritorijā, sporta nodarbībās un skolas organizētajos pasākumos
  (Rīgas 49.vidusskolas 10.10.2017. iekšējo noteikumu Nr.7-nts redakcijā);
  1.5. Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu skolā;
  1.6. Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu skolā un tās teritorijā;
  1.7. Skolēna rīcību, ja skolēns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;
  1.8. Skolas direktora un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret skolēnu;
  1.9. Atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.
 1. Skolēnu vispārīgās tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā un skolas nolikumā. Skolas iekšējās kārtības noteikumos minētās normas konkretizē skolēnu vispārīgās tiesības un pienākumus skolā.
 2. Skolotāju un skolēnu dežūras skolā un skolēnu dežūras klasē tiek organizētas saskaņā ar skolas iekšējo normatīvo aktu par dežūrām skolā.
 3. (Svītrots ar Rīgas 49.vidusskolas 10.10.2017. iekšējiem noteikumiem Nr.7-nts)
 4. Skolā kā skolēna apliecība tiek lietota skolēna e-karte, kuru izsniedz Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”.
 5. Izglītības procesu skolā organizē, izmantojot elektronisko skolvadības sistēmu – mācību sociālo tīklu “Mykoob” (turpmāk – skolvadības sistēma).

II. Skolas darba dienas organizācija

 1. Mācību stundas un citas nodarbības notiek pēc apstiprināta stundu saraksta, kas pieejams Skolas otrā stāva vestibilā un Skolas interneta vietnē www.49.lv.
 2. Mācību stundu un nodarbību ilgums skolā ir 40 minūtes.
 3. Stundu un nodarbību laiki:
1. 8.10 – 8.50
2. 9.00 – 9.40
3. 9.50 – 10.30
4. 10.55 – 11.35
5 12.00 – 12.40
6. 13.05 – 13.45
7. 13.55 – 14.35
 8. 14.45 – 15.25
9. 15.35 – 16.15
10. 16.20 – 17.00

 

 1. Skolēni ierodas skolā un atstāj skolu pa ieejas durvīm no Sporta ielas, sākot no plkst. 7.30, izejot caur piekļuves kontroles sistēmas turniketu un izmantojot skolēna e-karti. Ja skolēnam e-kartes nav vai tā ir bojāta, skolēns reģistrējas pie skolas dežuranta. Bojātā vai nozaudētā karte jāatjauno 3 darba dienu laikā.
 2. Skolēni, kuri ieradušies uz pirmo stundu, līdz plkst. 7.45 uzturas skolas garderobē vai 1.stāva vestibilā, bet pēc tam dodas uz mācību telpām (Rīgas 49.vidusskolas 10.10.2017. iekšējo noteikumu Nr.7-nts redakcijā) .
 3. Pirmais zvans uz stundu atskan divas minūtes pirms stundas sākuma, aicinot skolēnus sagatavoties stundas sākumam.
 4. Pēc otrā zvana sākas mācību stunda.
 5. Par stundas beigām paziņo skolotājs.
 6. 1.-9.klašu skolēni pusdieno skolas ēdnīcā, 10.-12. klašu skolēni pusdieno skolas sporta kompleksa kafejnīcā saskaņā ar noteikto ēdināšanas grafiku. Uz ēdnīcu 1.-6. klašu skolēni dodas kopā ar skolotāju. (Rīgas 49.vidusskolas 06.09.2018. iekšējo noteikumu Nr.3-nts redakcijā)
 7. Īpašos gadījumos skolēns var atstāt skolu pirms noteiktā mācību stundu beigu laika, saņemot rakstisku atļauju no klases audzinātāja, medicīnas māsas vai skolas vadības. Izejot no skolas, atļauja jāuzrāda un jāatstāj Skolas dežurantam pie durvīm.
 8. Pēc mācību stundu beigām 1.-6. klašu skolēni, izņemot tos, kuriem ir konsultācijas vai ārpusklases nodarbības, pēdējās stundas skolotāja pavadībā dodas uz ģērbtuvi. (Rīgas 49.vidusskolas 06.09.2018. iekšējo noteikumu Nr.3-nts redakcijā)
 9. 1.-6. klašu skolēns nepieciešamo informāciju atspoguļo skolas izsniegtajā dienasgrāmatā. Pēc klases audzinātāja, skolotāju vai citu skolas pedagogu pieprasījuma skolēns savu dienasgrāmatu uzrāda vai nodod ierakstu veikšanai. (Rīgas 49.vidusskolas 06.09.2018. iekšējo noteikumu Nr.3-nts redakcijā)
 10. Reizi nedēļā 1.-6.klases skolēna vecāki vai citi likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) paraksta skolēna dienasgrāmatu. Reizi mēnesī 1.-12.klases audzinātājs skolēnam izsniedz mācību sasniegumu un kavējumu kopsavilkuma izdruku. (Rīgas 49.vidusskolas 06.09.2018. iekšējo noteikumu Nr.3-nts redakcijā)

III. Skolēnu kavējumu uzskaites kārtība

 1. Vecāki par izglītojamā kavējumu informē klases audzinātāju skolvadības sistēmā vai citā veidā pēc vienošanās ar klases audzinātāju, tiklīdz ir zināms iemesls (slimība, ģimenes apstākļi u.c.), kas neļauj skolēnam apmeklēt skolu.
 2. Mācību stundas sākumā klases dežurants iedod skolotājam pilnībā aizpildītu klases kārtības burtnīcu. Skolotājs pārbauda, vai burtnīcā atzīmēti visi skolēni, kuri nav ieradušies uz stundu.
 3. Vecāki nodrošina, ka skolēns, ierodoties skolā pēc mācību stundu kavējuma, tajā pašā dienā uzrāda kavējumu attaisnojošus dokumentus: ārsta zīmi, vecāku rakstītu attaisnojuma zīmi. (Rīgas 49.vidusskolas 06.09.2018. iekšējo noteikumu Nr.3-nts redakcijā)
 4. Vecāku ieraksti skolvadības sistēmā, informācija pa tālruni vai e-pastu nav uzskatāma par kavējumu attaisnojošu informāciju.
 5. Vecāki var attaisnot mācību nodarbību kavējumus ne vairāk kā 3 mācību dienas pēc kārtas. Ja skolēns kavē vairāk par 3 dienām pēc kārtas slimības dēļ, ir nepieciešama ārsta zīme.
 6. Klases audzinātājam sadarbībā ar skolas atbalsta personālu vai skolas vadībai ir tiesības pārbaudīt un izvērtēt iesniegtos kavējumu attaisnojošos dokumentus, lai lemtu, vai kavējuma iemesls uzskatāms par attaisnojamu.
 7. Ja skolēns pēc vecāku gribas plāno kavēt vairāk kā 3 mācību dienas pēc kārtas (piedalīšanās sporta sacensībās, nometnēs, konkursos u.c.), tad vecākiem par to ir jāinformē skola vismaz 7 dienas iepriekš, iesniedzot skolā iesniegumu pēc skolas noteiktā parauga, kurā vecāki apņemas, ka skolēns mācību saturu apgūs patstāvīgi. Pēc klases audzinātāja priekšlikuma saņemšanas par šādu kavējumu attaisnošanu lemj skolas vadība.
 8. Ja skolēns nav ieradies uz mācību stundu sākumu vai kādu mācību stundu un klases audzinātājam nav informācijas par neierašanās iemeslu, klases audzinātājs līdz mācību dienas beigām sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu skolēna neierašanās iemeslu.
 9. Ja skolēns vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis skolu, skolas sociālais pedagogs izpēta situāciju un iesaista pašvaldības izglītības pārvaldes iestādi vai izglītības speciālistu, lai minētās iestādes speciālisti atbilstoši kompetencei noskaidro izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņus, koordinē to novēršanu un ja nepieciešams, nosūta attiecīgo informāciju sociālajam dienestam, bāriņtiesai un citām institūcijām.
 10. Ja skolēns mācību stundu laikā tiek aicināts pārstāvēt skolu dažādos pasākumos (olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās utt.), attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs 3 darba dienas pirms pasākuma iesniedz informāciju direktora vietniekam izglītības jomā apstiprināšanai un informē klases audzinātāju. Pēc pasākuma priekšmeta skolotājs informē klases audzinātāju par kavēto mācību stundu attaisnošanu.
 11. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā skolēna tiesības, kas bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu, sociālais pedagogs par to informē pašvaldības kompetentās iestādes. Ja pašvaldības kompetentajām iestādēm konstatēto tiesību pārkāpumu nav izdevies novērst, sociālais pedagogs par minēto tiesību pārkāpumu informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

IV. Skolas garderobes izmantošanas kārtība

 1. Skolēns virsdrēbes novieto savā slēdzamā garderobes skapītī, ko skola nodod lietošanā uz vienu mācību gadu. Katram skolēnam tiek izsniegta garderobes skapīša atslēga.
 2. Ja skolēns nozaudē garderobes skapīša atslēgu vai to sabojā, skolā var saņemt otro atslēgu, no kuras skolēna vecāki par saviem līdzekļiem izgatavo atslēgas dublikātu. Skolēnam izsniegtā otrā atslēga jānodod skolas dežurantam nākamajā darba dienā.
 3. Skolēnam nekavējoties jāinformē skolas dežurantu par visiem garderobes skapīša bojājumiem t.sk. par to, ka skapīti nav iespējams atslēgt vai aizslēgt.
 4. Skolēnam garderobes skapīti atļauts turēt tikai sezonas virsdrēbes, attiecīgās dienas nodarbību sporta tērpu un apavus, kā arī mācību līdzekļus, ko neizmanto attiecīgās dienas mācību stundās (Rīgas 49.vidusskolas 10.10.2017. iekšējo noteikumu Nr.7-nts redakcijā).
 5. Garderobes skapītim vienmēr jābūt aizslēgtam. Nepieciešamības gadījumā skolas vadība var atvērt skolēna garderobes skapīti, lai pārliecinātos, ka tajā tiek glabātas tikai atļautas lietas.
 6. Mācību gada beigās norādītajā laikā skolēns izvāc no darba kārtībā esoša garderobes skapīša visas mantas, iztīra to un nodod klases audzinātājam garderobes skapīša atslēgu.
 7. Garderobē nav atļauts bez vajadzības uzturēties stundu laikā un starpbrīžos.

V. Skolēnu uzvedības noteikumi skolā,
tās teritorijā un skolas organizētajos pasākumos

 1. Ikdienā skolēns valkā tīru, lietišķu apģērbu, kas neapdraud pašu un citu drošību. Mācību telpās un gaiteņos skolēns neuzturas virsdrēbēs un ar galvassegu (cepuri, kapuci).
 2. Svētku tērpā skolēns ierodas svētku dienās, liecību izsniegšanas dienās, valsts un skolas noteikto ieskaišu un eksāmenu dienās.
 3. Skolēns uz stundu sarakstā paredzēto mācību telpu ierodas savlaicīgi, lai līdz mācību stundas sākumam sagatavotos stundai.
 4. Skolēns sistemātiski gatavojas mācību stundām, noteiktajos termiņos pilda un iesniedz skolotājiem mājas darbus, noteiktajos termiņos pilda pārbaudes darbus.
 5. Skolēns uz mācību stundām un nodarbībām līdzi ņem tikai lietas, kas nepieciešamas mācību darbam.
 6. Skolēns stundā vai nodarbībā netraucē skolotājiem un skolasbiedriem.
 7. Skolēns ievēro drošības instrukcijas.
 8. Skolēns bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un nodarbības.
 9. Mācību procesa laikā skolotājs var piedāvāt skolēniem izmantot viņu personiskās viedierīces.
 10. Mācību stundu un nodarbību laikā datorus, planšetdatorus, mobilās sakaru ierīces (tālruņus, viedtālruņus), audio austiņas, skaņas un video ierakstīšanas ierīces skolēni drīkst lietot tikai ar skolotāja atļauju. Pārējā laikā tiem jāatrodas skolēna somā. Ja tiek konstatēta neatļauta minēto ierīču lietošana, skolēns pēc skolotāja pieprasījuma pats novieto tās skolotāja norādītajā vietā un, saņemot skolotāja atļauju, pēc stundas beigām tās paņem.
 11. Skolēns mācību telpu atstāj tikai ar skolotāja atļauju.
 12. Starpbrīžos skolēni dodas uz to mācību telpu, kur paredzēta nākamā stunda vai nodarbība.
 13. Gaiteņos skolēni pārvietojas bez drūzmēšanās, skriešanas, grūstīšanās pa gaiteņa labo pusi. Uz augšu pa kāpnēm skolēni virzās pa kreiso pusi, bet uz leju pa labo pusi.
 14. Starpbrīžos skolēni neklaigā un netrokšņo.
 15. Skolēni bez vajadzības neuzturas tualetēs.
 16. To, vai starpbrīdī skolēni var uzturēties mācību telpā, izlemj skolotājs.
 17. Starpbrīžos skolēns uzturas skolas telpās vai iekšējā pagalmā, ja ir atpūtai piemēroti laika apstākļi.
 18. Skolas telpās un skolas teritorijā skolēniem nav atļauts spēlēt azartspēles.
 19. Skolēnam jāievēro dežurējošā skolotāja un dežurējošās klases dežurantu norādījumi.
 20. Skolēnam skolas bibliotēkā saņemtās grāmatas jālieto saudzīgi un jāatdod noteiktajā laikā. Ja skolēns grāmatu ir pazaudējis vai sabojājis, vecākiem par saviem līdzekļiem jāiegādājas un jānodod bibliotēkā tāda pati vai līdzvērtīga grāmata.
 21. Skolēns saudzē skolas telpas un skolas mantu. Skolēna vecāki pilnā apmērā atlīdzina materiālos zaudējumus, kas skolai radušies skolēna tīšas darbības rezultātā (Rīgas 49.vidusskolas 10.10.2017. iekšējo noteikumu Nr.7-nts redakcijā).

VI. Noteikumi sporta stundās un nodarbībās
Papildināts ar nodaļu Rīgas 49.vidusskolas 10.10.2017. iekšējo noteikumu Nr.7-nts redakcijā

 1. Sporta stundās un nodarbībās (turpmāk – nodarbībās) skolēni piedalās sporta apģērbā:
  59.1. sporta zālē- īsajos sporta tērpos, noteikta veida vienādos sporta kreklos, kā arī nodarbībām zālē paredzētos tīros sporta apavos, kas neatstāj smērējumus uz grīdas seguma.
  59.2. ārpus telpām- laika apstākļiem atbilstošos īsajos vai garajos sporta tērpos un nodarbību raksturam pielāgotos apavos;
 2. Ja skolēns uz nodarbību ierodas bez sporta apģērba, skolēnam liegts piedalīties nodarbībā. Skolotājs norāda vietu, kur skolēnam jāatrodas stundas laikā. Skolvadības sistēmā “Mykoob” attiecīgajā stundā ieraksta “T” un kavējumu kopsavilkumā stunda tiek uzskaitīta kā neattaisnoti kavēta. (Rīgas 49.vidusskolas 06.09.2018. iekšējo noteikumu Nr.3-nts redakcijā)
 3. Pirms sporta nodarbību sākuma skolēniem jānoņem rotaslietas, pulksteņus un citus priekšmetus, kuri nav nepieciešami nodarbību laikā vai var radīt traumas.
 4. Gari mati jāsakārto tā, lai tie netraucētu uzdevumu izpildi.
 5. Nodarbību laikā skolēni sporta inventāru izmanto tikai paredzētajiem mērķiem.
 6. Skolēniem nav atļauts nodarboties uz sporta rīkiem bez skolotāja klātbūtnes.
 7. Skolēni, kuri atbrīvoti no sporta stundām, atrodas nodarbību vietā sporta zālē vai ārā laika apstākļiem atbilstošā apģērbā un apavos. Āra nodarbību laikā skolēns var palikt skolotāja norādītajās telpās, ja ir Skolas medicīnas māsas izsniegta zīme.
 8. Ģērbtuvju atslēgas no sporta kompleksa dežuranta saņem klases sporta stundu dežurants, atstājot Skolas sporta kompleksa dežurantam savu skolēna e – karti. Dežurants atbild par kārtību ģērbtuvē.
 9. Nodarbības laikā ģērbtuves atslēga glabājas pie skolotāja. Pēc nodarbības klases dežuranti ģērbtuves atslēgas nodod skolas sporta kompleksa dežurantam;
 10. Skolēni nedrīkst doties uz ģērbtuvēm, kamēr klases dežurants nav saņēmis ģērbtuves atslēgu.
 11. Nodrošinot higiēnas prasības, pēc sporta nodarbībām 5.-12. klašu skolēniem jāmazgājas dušā.

VII. Atbildība par noteikumu neievērošanu

 1. Skolēnam ir pienākums paskaidrot (t.sk. rakstveidā) savu rīcību skolotājam, klases audzinātājam, skolas sociālajam pedagogam, citiem skolas darbiniekiem vai skolas vadībai, ja tiek uzskatīts, ka skolēns ir pārkāpis skolas iekšējās kārtības noteikumus.
 2. Skolēniem, kuri pārkāpj skolas iekšējās kārtības noteikumus, var izteikt piezīmi, aizrādījumu vai rājienu.
 3. Piezīmi izsaka mutvārdos vai rakstveidā. To ieraksta skolēna dienasgrāmatā, sekmju grāmatiņā, skolvadības sistēmā.
 4. Aizrādījumu un rājienu izsaka ar direktora rīkojumu. Pirms pārkāpuma izskatīšanas klases audzinātājs par to informē vecākus vismaz trīs darba dienas iepriekš, veicot ierakstu skolvadības sistēmā un skolēna dienasgrāmatā vai sekmju grāmatiņā. Vecākiem ir tiesības piedalīties pārkāpuma izskatīšanā skolā.
 5. Par aizrādījuma vai rājiena izteikšanu veic ierakstu skolēna dienasgrāmatā vai sekmju grāmatiņā, kā arī skolvadības sistēmā. Par rājiena izteikšanu tiek veikts ieraksts skolēna liecībā.
 6. Pēc pārkāpuma, kas izdarīts atkārtoti viena mācību gada laikā, skolas direktors uz noteiktu laiku var liegt skolēna dalību skolas ārpusstundu pasākumos.
 7. Ja skolēns atkārtoti neievēro Izglītības likumā noteiktos izglītojamā pienākumus, ar skolas direktora rīkojumu skolēnu var atskaitīt no skolas.

VIII. Citi jautājumi

 1. Evakuācijas plāni un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu ir izvietota skolas gaiteņos.
 2. Katru gadu septembrī klases audzinātāji iepazīstina skolēnus ar iekšējās kārtības noteikumiem, evakuācijas plāniem, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumiem.
 3. Saskaņā ar skolas darba plānu, mācību gada laikā skolēni piedalās izglītības iestādes vides uzkopšanā un sakārtošanā.
 4. Vasaras brīvlaikā jūnija un augusta mēnešos vidusskolēni pēc saskaņota grafika nostrādā 8 stundu vasaras praksi skolas un tās apkārtnes labiekārtošanas darbos.
 5. Ja skolēns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, tad viņam pēc palīdzības jāvēršas pie jebkura skolas darbinieka.
 6. Ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret skolēnu, skolas darbinieki rīkojas saskaņā skolā noteikto kārtību.
 7. Skolā un tās teritorijā skolēniem aizliegts lietot, glabāt, iegādāties un realizēt alkoholu, cigaretes (t.sk. elektroniskās), narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus, kā arī vielas, kuru uzglabāšana un/vai pārdošana Latvijas Republikā ir aizliegta.
 8. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola lietošanu, skola ziņo vecākiem, ātrai medicīniskai palīdzībai un policijas iestādei.
 9. Skola neatbild par tās telpās atstātām skolēnu mantām.

IX. Noslēguma jautājumi

 1. Ar šo iekšējo noteikumu ,,Rīgas 49.vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi” apstiprināšanas brīdi spēku zaudē 21.05.2009. iekšējie noteikumi Nr. 3 ,,Rīgas 49.vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi”.

 

Direktors                                                                                                               I.Mednis