Vērtēšanas noteikumi

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

19.10.2017.

Nr.VS49-17- 8 -nts

Noteikumi par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu

Izveidots saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 10.panta 2.punktu

Grozījumi ar Rīgas 49.vidusskolas 29.01.2018. iekšējiem noteikumiem Nr. VS49-18-1-nts.

Grozījumi ar Rīgas 49.vidusskolas 19.03.2018. iekšējiem noteikumiem Nr. VS49-18-2-nts.

Grozījumi ar Rīgas 49.vidusskolas 10.10.2018. iekšējiem noteikumiem Nr. VS49-18-5-nts.

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumu mērķis ir noteikt vienotu pieeju vērtēšanai kā integrētai izglītības procesa sastāvdaļai Rīgas 49. vidusskolā (turpmāk – Skola).

2. Izglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus nosaka Ministru kabineta noteikumi.

3. Skolas pedagoģiskā padome veido vienotu pedagoģisko pozīciju mācību sasniegumu vērtēšanas organizācijai un norisei Skolā.

4. Mācību sasniegumu vērtēšanas veidus, to apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību priekšmeta skolotājs, ievērojot attiecīgā mācību priekšmeta programmu un šos noteikumus.

II. Mācību sasniegumu vērtēšanas organizācija

5. Katra mācību semestra sākumā mācību priekšmeta skolotājs iepazīstina skolēnus ar mācību sasniegumu vērtēšanas veidiem, skaitu, apjomu, izpildes laiku un semestra vērtējuma iegūšanas nosacījumiem.

6. Pirms katra mācību sasniegumu pārbaudījuma norises, skolotājs iepazīstina skolēnus ar pārbaudījuma vērtēšanas kritērijiem.

7. Plānojot skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu, mācību priekšmeta skolotājs paredz tēmas noslēguma pārbaudes darbus, kas tiek vērtēti 10 ballu skalā (kontroldarbus pamatizglītības programmās un ieskaites vidējās izglītības programmās).

8. Tēmas noslēguma pārbaudes darbu skaits semestrī ir ne mazāks kā trīs darbi.

9. Plānojot tēmas noslēguma pārbaudes darbus, skolotājs ņem vērā, ka semestrī apgūstamā mācību satura apjoms ir 100%. Ja tēmas apjoms ir 40 % un vairāk no plānotā mācību satura semestrī, tad pārbaudes darbus plāno, sadalot šo tēmu apakštēmās, un pārbaudes darbus veido par katru apakštēmu.

10. Tēmas noslēguma pārbaudes darbu norises laikus skolotājs saskaņo ar skolas vadību katra semestra sākumā.

11. Vienā dienā klasei tēmas noslēguma pārbaudes darbus drīkst plānot ne vairāk kā divos mācību priekšmetos.

12. Skolas metodiskās komisijas nosaka attiecīgajā mācību priekšmetā semestrī veicamo tēmas noslēguma pārbaudes darbu skaitu, ja tas ir lielāks par šo noteikumu 8.punktā minēto un minimālo laboto rakstu darbu skaitu.
(Rīgas 49.vidusskolas 19.03.2018. iekšējo noteikumu Nr. VS49-18-2-nts redakcijā)

13. Tēmas noslēguma pārbaudes darbu grafiku izvieto 2.stāva vestibilā un elektroniski skolvadības sistēmā – mācību sociālajā tīklā “Mykoob” (turpmāk – skolvadības sistēma).

14. Izmaiņas tēmas noslēguma pārbaudes darbu norises laikos var veikt mācību priekšmeta skolotājs tikai pēc saskaņošanas ar Skolas vadību. Skolēni par to jāinformē vismaz vienu nedēļu pirms pārbaudes darba.

15. Ja skolēns nav piedalījies tēmas noslēguma pārbaudes darbā, skolvadības sistēmā vērtējuma ailē ieraksta “P “- parāds. Divu nedēļu laikā pēc attaisnotas prombūtnes ar mācību priekšmeta skolotāju saskaņotā laikā skolēnam jāpilda līdzvērtīgs darbs.

16. Svītrots ar 29.01.2018. iekšējiem noteikumiem Nr. VS49-18-1-nts.

17. Ja skolēns neattaisnoti kavējis vairāk kā 20% no semestra stundu skaita kādā mācību priekšmetā, viņam šajā mācību priekšmetā jākārto semestra noslēguma pārbaudes darbs. Darba norises laiku nosaka Skolas vadība.

18. Skola var noteikt ne vairāk kā vienu gada noslēguma pārbaudes darbu 7. – 8. klasēs un 10. – 11. klasēs.

19. Pēc mācību priekšmeta skolotāja ierosinājuma skolēnu var atbrīvot no gada noslēguma pārbaudes darba:

19.1. ja skolēna mācību sasniegumu vērtējumi semestrī nav bijuši zemāki par 8 ballēm un ir izpildīti visi paredzētie tēmas noslēguma pārbaudes darbi;
19.2. ja skolēns ieguvis godalgotu vietu pilsētas vai valsts mēroga mācību priekšmeta olimpiādē;
19.3. slimības dēļ Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par atbrīvošanu no valsts pārbaudes darbiem.

20. Ja skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nav piedalījies Skolas noteiktajā gada vai semestra noslēguma pārbaudes darbā, tad līdzvērtīgs darbs jāpilda Skolas vadības noteiktajā laikā.

III. Mācību sasniegumu vērtēšanas norise

21. Mācību sasniegumu vērtēšanas kritērijus nosaka Ministru kabineta noteikumi.

22. Skolēna mācību sniegumu vērtējumu 10 ballu skalā izsaka atbilstoši mācību priekšmeta skolotāja piemērotajiem kritērijiem, ņemot vērā, ka 4 balles skolēns iegūst, ja apgūti vismaz 40 % no pārbaudāmā mācību satura apjoma.

23. Skolēns saņem atzinumu „ nav vērtējuma” („n/v”) pārbaudes darbā, kas tiek vērtēts 10 ballu skalā ja:

23.1.skolēns ir piedalījies pārbaudes darbā, bet to nav nodevis vai darbu nav veicis;
23.2. skolēns neattaisnojošu iemeslu dēļ nav piedalījies pārbaudes darbā.

24. Ja skolēns nav izpildījis vai nodevis mājas darbu vai citu pārbaudes darbu, kas netiek vērtēts 10 ballu skalā, skolvadības sistēmā vērtējuma ailē ieraksta “nd “- nav darba.

25. Skolēnam nepieciešams iegūt vērtējumu visu mācību priekšmetu tēmas noslēguma pārbaudes darbos un citos Skolas noteiktajos pārbaudes darbos, izņemot tos pārbaudes darbus, no kuriem skolēns ir atbrīvots. Skolvadības sistēmā vērtējuma ailē ieraksta “A “- atbrīvots.

26. Svītrots ar 29.01.2018. iekšējiem noteikumiem Nr. VS49-18-1-nts.

27. Svītrots ar 29.01.2018. iekšējiem noteikumiem Nr. VS49-18-1-nts.

28. Skolotājs ir tiesīgs anulēt izglītojamā pārbaudes darbu vai tā daļu, ja:

28.1. darbā ir lasāmi cilvēka cieņu aizskaroši izteikumi;
28.2. darbā ir aicinājums uz vardarbību vai nepakļaušanos likumā noteiktajām sabiedriskās kārtības normām;
28.3. 2. – 12.klases skolēni darbu izpildījuši ar zīmuli (izņemot zīmējumus);
28.3. vairāku skolēnu darbi veikti vienveidīgi (konstatējot, ka darbs nav veikts patstāvīgi) vai izmantoti neatļauti palīglīdzekļi;
28.4. darbā konstatētas nepamatotas atšķirības starp zīmējumu un aprēķinu vai tekstu, darbs veikts nesalasāmā rokrakstā.

29. Skolēnam ir tiesības uzlabot attiecīgā mācību priekšmeta viena tēmas noslēguma pārbaudes darba vērtējumu semestrī.
(Rīgas 49.vidusskolas 19.03.2018. iekšējo noteikumu Nr. VS49-18-2-nts redakcijā)

30. Lai uzlabotu vērtējumu, skolēns ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms kārtējā semestra beigām priekšmeta skolotājam iesniedz iesniegumu, kurā norāda noslēguma pārbaudes darba tēmu un vienojas ar skolotāju par darba veikšanas laiku.
(Rīgas 49.vidusskolas 19.03.2018. iekšējo noteikumu Nr. VS49-18-2-nts redakcijā)

31. Skolotājs vērtējumu pēc rakstiskā pārbaudes darba izpildes izliek 7 darba dienu laikā.

32. Skolotājs pārbaudes darba rezultātus analizē, pirms tam izsniedzot skolēniem izlaboto pārbaudes darbu Pēc darba analīzes skolotājs var savākt skolēnu pārbaudes darbu lapas un uzglabāt tās līdz semestra beigām.

IV. Vērtējuma izlikšanas kārtība

33. Semestra vērtējumu mācību priekšmetā 10 ballu skalā izliek mācību priekšmeta skolotājs, ņemot vērā pārbaudes darbos iegūtos vērtējumus un šo noteikumu 25. punktā minēto.

34. Izliekot gada vērtējumu mācību priekšmetā, kurā ir noteikts gada noslēguma pārbaudes darbs, ņem vērā 1. un 2. semestra vērtējumu, kā arī vērtējumu gada noslēguma pārbaudes darbā.

V. Izglītojamo mācību sasniegumu atspoguļošana

35. Skolotāji mācību sasniegumu vērtējumus izliek skolvadības sistēmā.

36. Katru mēnesi izdruku ar skolvadības sistēmā izliktajiem vērtējumiem un fiksētajiem kavējumiem klases audzinātājs izsniedz skolēnam.
(Rīgas 49.vidusskolas 10.10.2018. iekšējiem noteikumu Nr. VS49-18-5-nts redakcijā.)

VI. Noslēguma jautājumi

37. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Rīgas 49.vidusskolas 03.01.2014. gada noteikumi Nr. 2 ,,Noteikumi par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu.

Direktors                                             

I.Mednis