Projekti

Erasmus + projekts "Personu mobilitātes mācību nolūkos Rīgas 49. vidusskolā 2023./24. mācību gadā"

01.06.2023 - 31.08.2024
10.-11. klašu skolēni, pieci skolas skolotāji. Projekta koordinators: Ieva Ērika Šmite
Rīgas 49. vidusskolas skolotāji un 10.-12.klašu skolēni
Latvija, Francija, Beļģija, Spānija
Veicināt skolotāju tālākizglītību starptautiskā vidē, atbalstīt iekļautības un daudzveidības vērtības skolā, attīstīt ārvalstīs iegūto zināšanu atzīšanas sistēmu, padarot mācību mobilitāti par reālu iespēju ikvienam skolēnam.

Projekta "Personu mobilitātes mācību nolūkos Rīgas 49. vidusskolā 2023./24. mācību gadā" ietvaros tiks realizētas trīs aktivitātes: 1. Trīs skolotāji no Rīgas 49. vidusskolas piedalīsies mobilitātēs un piedalīsies 5 darba dienu "ēnošanā" skolā, kurā mācās dažādu tautību skolēni. Tas palīdzēs attīstīt skolotāju profesionālās kompetences, sniedzot iespēju iepazīt dažādas pedagoģiskās pieejas un kultūras perspektīvas. 2. Divi skolēni no skolas piedalīsies 3 mēnešu ilgā mobilitātē, kurā viņi savās klasēs piedalīsies tiešsaistes aktivitātēs ar ārvalstu klasēm. Tas veicinās starptautisku sadarbību un ļaus skolēniem iepazīt citas kultūras un izglītības sistēmas. 3. Divi skolotāji piedalīsies profesionālās pilnveides kursos, lai izstrādātu sistēmu "mācību līgumu" sagatavošanai turpmākajām skolēnu mobilitātēm. Tas uzlabos ārvalstu mācību periodā iegūto rezultātu atzīšanu un veicinās skolēnu panākumus un izaugsmi. Kopumā šis projekts veicinās starptautisku sadarbību, skolotāju un skolēnu profesionālo attīstību, kā arī veidos struktūru, lai labāk integrētu mobilitāti un ārvalstu pieredzi Rīgas 49. vidusskolas izglītības procesā.


“Laiki nav svarīgi. Svarīgs ir cilvēks.” /I.Ziedonis

12.2022. - 05.2023.
Visi skolotāji.
Sniegt profesionālās pilnveides atbalstu skolotājiem, kolektīvi attīstot viņu prasmes strādāt ar skolēniem vienlīdzīgi un iekļaujoši.

Rīgas 49.vidusskolas projekts ieguva finansējumu Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projektā “Mācāmies kopā”. Projekta ietvaros paredzētas lekcijas un praktiskas nodarbības un savstarpējā pieredzes apmaiņa par skolotāju atbildību vienlīdzīgas un iekļaujošas vides veidošanā, 12 iemesliem, kāpēc skolēni kļūst agresīvi, efektīvu komunikāciju un emociju vadīšanu.


Erasmus + projekts "Expanding learning mobility to new audiences through school – civil society partnerships"

no 2020. gada novembra līdz 2022.gada novembrim.
10.-11. klašu skolēni, trīs skolas skolotāji. Projekta koordinators: Ieva Ērika Šmite
Latvija, Spānija, Francija un Beļģija
ir izstrādāt ceļvedi individuālajām skolēnu apmaiņas programmām, jauniešiem no sociāli maznodrošinātām grupām.

Plānojam, ka 2022. gadā 12 skolēni  (3 no katras dalību valsts) dosies 2 mēnešu garā apmaiņā, ko finansē Erasmus + programma. Notiks starptautiskas skolotāju mācības un projekta atbalsta pasākumi katrā no dalībvalstīm. Uzskatām, ka ilgtermiņā projekts “Expanding Learning Mobility to New Audiences through school-civil society partnerships” veicinās skolēnu mobilitātes pieejamību un attīstību visā Eiropā.


PuMPuRS - Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

03.2017. – 12.2022.
skolēni no 5. līdz 12. klasei.
ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Rīgas 49.vidusskola uzsāka darbību šajā projektā 2019./2020.mācību gadā. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.  Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. Skolā galvenā aktivitāte ir pedagogu un atbalsta personāla (psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs) konsultācijas skolēniem atbilstoši individuāli izstrādātam atbalsta plānam. Ar pašvaldību starpniecību tiek nodrošināts individuālais atbalsts skolēniem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c.


ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

no 2017. gada oktobra līdz 2023. gada 31. maijam.
sākumskolas un pamatskolas pedagogi, 1.- 9. klašu skolēni.
nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekts ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolā ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas (mācību stundas), nodrošinot to, ka mācību procesā tiek ievērotas dažādu izglītojamo spējas un vajadzības un mērķtiecīgi tiek kompensētas tās vajadzības, kas traucē sasniegt augstākus mācību rezultātus. Projekta trešā posma atbalstītie pasākumi STEM un vides jomā un multidisciplinārā jomā: • Pedagoga palīgs / otrais pedagogs – programmas ietvaros tiek sniegts pedagogu palīgu atbalsts stundās, lai individualizētu darbu klasē – atbalstot gan skolēnus ar mācību grūtībām, gan talantīgos skolēnus. • Mācīšanās grupas – šī pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu tām skolēnu grupām, kurām Covid-19 apstākļos – gan attālināto mācību ietvaros, gan samazinātā mācību satura apjoma rezultātā – ir izveidojušies “mācību robi” jeb nepieciešams kompensēt noteiktu satura jautājumu apguvi. • Talantu programma – mērķtiecīgi izglītības iestādē veidota mērķprogramma skolēniem ar augstiem sasniegumiem vai augstu sasniegumu potenciālu, lai paaugstinātu skolēnu motivāciju, kā arī dotu iespējas apgūt jaunas prasmes, zināšanas konkrētajā mācību jomā, t.sk., respektējot vecumposma vajadzības. • Interešu izglītība – programmas ietvaros tiek organizētas robotikas nodarbības, kas attīsta skolēnu digitālo lietpratību, radošumu un tehniskās jaunrades spēju, vienlaikus


Eiropas Parlamenta vēstnieku skola

no 2017. gada februāra
Skolotāja - Ieva Šmite,Aina Babre, 9-12.klašu skolēni, skolēnu pašpārvalde
25 Latvijas skolas

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas uzdevumā mūsu skolas 11. b klases skolnieces Leina Lazdiņa un Elizabete Sināte izveidoja Pilsoniskuma portfolio un aizsūtīja to uz Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā. Viņu izveidoto ideju portfolio ekspertu komanda izmantos tālākai attīstībai, radot PILSOŅA PORTFOLIO, kas tiks izplatīts visām Latvijas skolām (elektroniskā formātā). Balvā kā uzvarētāji Rīgas 49.vidusskolas 2 skolēni un viens skolotājs šogad brauks uz Eiropas Jaunatnes dienām Strasbūrā, Francijā, 1-2.jūnijā, lai piedalīties EUROSCOLA – interaktīvā plenārsēdes simulācijā Eiropas Parlamentā Strasbūrā un Jaunatnes dienās EYE 2018


Update cookies preferences