Skolas padome

Rīgas 49.vidusskolas padome izveidota Izglītības likumā noteiktajā kārtībā. Padomes sastāvā ir 13 deleģēti pārstāvji no skolēnu vecāku vidus,  7 skolas skolotāji; 4 skolēnu pārstāvji. 
No skolēnu vecāku vidus ievēlēta padomes priekšsēdētāja.

Padomes mērķi un galvenie uzdevumi:
  • Sekmēt pedagogu, skolēnu vecāku, pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu īstenošanu;
  • Izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu;
  • Apzināt un apkopot skolēnu, skolēnu vecāku, pedagogu un skolas vadības viedokļus par skolā aktuāliem jautājumiem.

Padome tiek sasaukta četras reizes mācību gada laikā vai biežāk, ja tas ir nepieciešams.
Padome ir tiesīga savās sēdēs pieaicināt citus pārstāvjus (skolēnus, pedagogus, pašvaldības pārstāvjus , u.c.).
Skolas padome ir palīdzējusi virzīt un sasniegt skolas mērķus. Viens no lielākiem paveiktiem darbiem 2020. gadā ir tehnoloģiju kabinets, kas skolēniem un skolotājiem dos papildu priekšrocības apgūstot kādu no dabaszinātņu mācību priekšmetiem.

Skolā ir ierīkots dzeramā ūdens stends, ko skolēnu pašpārvalde uzskatīja kā vienu no prioritātēm, lai skolēniem un skolotājiem būtu brīvi pieejams dzeramais ūdens. Skolas padome atbalstīja skolēnu iniciatīvu.

Update cookies preferences